Kiedy ZUS odmówi wypłaty zasiłku chorobowego osobie prowadzącej działalność?

Dodano: 20 czerw 2011

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wliczamy również poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż 182 dni, tzn. do wyczerpania okresu zasiłkowego.

Zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego w przypadku kiedy w okresie orzeczenia niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem. 

Bardzo ważną informacją jest, iż zakaz pracy w okresie choroby ma charakter bezwzględny i dotyczy każdej pracy oraz kontynuowania pracy wykonywanej przed powstaniem niezdolności.

W związku z tym należy uznać, iż na pracę zarobkową osoby prowadzącej działalność gospodarczą składają się czynności związane z prowadzeniem zakładu pracy oraz wszystkie inne czynności, które wynikają z rodzaju prowadzonej działalności. Do takich czynności należą m.in.: wydawanie dyspozycji, nadzór nad pracownikami, przyjmowanie zamówień, podpisywanie umów, wystawianie faktur itp.

Według wyroku Sądu Najwyższego czynności takie jak podpisywanie list płac, a także innych dokumentów rozliczeniowych lub przelewów sporządzonych przez inną osobę nie powinno być traktowane jako wykonywanie pracy zarobkowej.

Drugą przyczyną utraty zasiłku chorobowego jest wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Ma to miejsce wówczas, gdy chory nie przestrzega zaleceń lekarza, wykorzystuje zwolnienie na np. wyjazd na wczasy lub wykonuje czynności uciążliwe, które mogą pogorszyć jego stan zdrowia.

Osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim może wykonywać podstawowe czynności niezbędne do zaspokojenia potrzeb życiowych, tzn., że jeżeli chory ma na zwolnieniu adnotację „powinien leżeć”, może wyjść z domu po zakupy artykułów spożywczych, leków itp. W trakcie zwolnienia można również wyjechać do rodziny, na okres leczenia, ale należy wówczas zawiadomić ZUS o miejscu swojego pobytu.

Utrata prawa do zasiłku występuje również w momencie, kiedy zwolnienie lekarskie jest fałszywe, przerobione lub w momencie, kiedy zostanie wypełniony pusty blankiet zaopatrzony w podpis lekarza niezgodnie z jego wolą.

Okoliczności przedstawione powyżej bada ZUS w trybie kontroli przeprowadzonej w siedzibie firmy lub u osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Przy ocenie postępowania ZUS ma obowiązek zbadać wszystkie okoliczności sprawy, czyli rodzaj choroby, sytuację przedsiębiorcy, jego postępowanie podczas choroby, a także treść zaświadczenia lekarskiego.

Jeżeli ZUS wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości w wykorzystaniu zwolnienia wydaje decyzję odmawiającą wypłaty zasiłku chorobowego. Od decyzji wydanej przez kontrolujących przysługuje odwołanie do właściwego terytorialnie sądu. Termin na złożenie odwołania to jeden miesiąc od daty otrzymania decyzji od ZUS.

« Wróć do listy aktualności